Podmienky súťaže

Mutsy Nexo športový kocíkOdoslaním správnej odpovede na súťažné otázky v ktorýkoľvek deň automaticky súťažíte aj o hlavnú cenu - športový kočík Mutsy Nexo vo farbe Mist Melange v hodnote 296 €.


Trvanie súťaže: Súťaž začína 1.12.2017 o 01:00 a končí 24.12.2017 o 12:00, kedy bude známy aj víťaz hlavnej výhry.

Vyhlásenie výhercov: Zo všetkých správnych odpovedí vyžrebujeme každý deň o 18:00 jedného víťaza za daný deň, ktorého zverejníme na podstránke k danému dňu po 18:00 hod, ale aj na našej FB stránke. Vyžrebovaný súťažiaci vyhráva cenu, o ktorú hráme v daný súťažný deň. 24.12. žrebujeme výhercu za daný deň o 11:00.

24.12. vyžrebujeme výhercu hlavnej ceny kočíka Mutsy Nexo vo farbe Mist Melange https://www.kociky.sk/tovar/mutsy-nexo-sportovy-kocik-2017/

 

Súťažné ceny:

 1.12. hráme o Vulli žirafa Sophie
 2.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
 3.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
 4.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
 5.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
 6.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň) 
 7.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
 8.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
 9.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
10.12.hráme o (dozviete sa až v daný deň)
11.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
12.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
13.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
14.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
15.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
16.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
17.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
18.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
19.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
20.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
21.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
22.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
23.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)
24.12. hráme o (dozviete sa až v daný deň)

Podmienky účasti v súťaži:

Učastníkom súťaže može byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť súťaže iba so súhlasom "zákonného zástupcu").
Do súťaže sa môže každý zapojiť len raz za daný súťažný deň. Súťažiť však môže počas viacerých súťažných dní, čím si zvyšuje šancu na výhru. Každý, kto sa do súťaže zapojil od 1.12.2017 do 24.12.2017 je automaticky zaradený aj do žrebovania o hlavnú cenu súťaže.

Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry:

Výherca bude informovaný o výhre emailom na druhý deň po zverejnení spravnej odpovede s menom výhercu. E-mail bude použitý výhradne k informovaniu o výhre a k získaniu korešpondenčnej adresy za účelom doručenia výhry. Pokiaľ sa usporiadateľovi nepodarí s výhercom spojiť v priebehu 7 kalendárnych dní odo dňa žrebovania alebo neodpovie do 7 kalendárnych dní odo dňa žrebovania na email, výherca stráca nárok na výhru.
Za správnosť kontaktných údajov, na základe ktorých bude výherca informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá.
Zaslanie výhry sa uskutoční po obdržaní kontaktných údajov výhercu súťaže prepravnou spoločnosťou DHL.
Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu.
Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.
Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi.
Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch .
Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.
Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry.

Osobné údaje

Súťažiaci vyplnením registračného formulára v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých usporiadateľovi za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, kontaktovania výhercu a odovzdania výhry, a to v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, a v prípade získania výhry aj kontaktná adresa a telefónne číslo.
Účasťou v súťaži vyslovuje súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a berie na vedomie, že usporiadateľ je oprávnený bezplatne zverejniť výhercov uverejnením ich mena, začiatočného písmena priezviska a názvu mesta, v ktorom žijú, na svojej webovej stránke a v propagačných materiáloch.
Súťažiaci týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, svoje osobné údaje poskytol usporiadateľovi dobrovoľne a môže kedykoľvek požiadať o skončenie ich spracovávania, a to bezplatne písomnou formou na adrese usporiadateľa.

button-chcem-sutazit