Reklamačný poriadok

1 Úvodné ustanovenia

 

1.1 Predávajúci

Prevádzkovateľom internetového obchodu na adrese https://www.kociky.sk (ďalej len „internetový obchod“) je spoločnosť:

Názov spoločnosti:  WAKAMA s.r.o

Ulica:                      Muškátová ulica 1667/37

Mesto a PSČ:          Hviezdoslavov 930 41

Štát:                         Slovenská republika

IČO:                         54 608 236

DIČ:                           2121739994

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 89198/B.  Prevádzka a doručovacia adresa: Kociky.sk, Vajnorská 108, 831 04 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“), bankové spojenie: Tatrabanka a.s., Swift: TATRSKBX, č. účtu: IBAN: SK88 1100 0000 0029 4312 7233

 

1.2 Spotrebiteľ

 

Tento reklamačný poriadok (vrátane poskytnutej záruky) sa vzťahuje na tovar, resp. nároky z vád tovaru, ktorý bol zakúpený na internetovom portáli predajcu výhradne spotrebiteľom. Osobe, ktorá nie je v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľ,  resp. na účely zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku považovaná za spotrebiteľa, tieto nároky neprináležia a všetky práva a povinnosti týkajúce sa uplatnenia nárokov z vád tovaru ako aj postup ich riešenia sa riadi ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a prípadne ďalšími súvisiacimi predpismi upravujúcimi postavenie a uplatňovanie nárokov z vád tovaru medzi podnikateľskými subjektmi.

 

2 Zodpovednosť za vady predaného tovaru

 

Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv spotrebiteľa z vadného plnenia a zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru sa riadia ustanovením § 619 a nasl. Zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, a zároveň príslušnými ustanoveniami Zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci je zodpovedný za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí spotrebiteľom a taktiež za vady, ktoré sa na tovare prejavia v záručnej lehote. Ak sa tovar predáva za nižšiu cenu z dôvodu, že má nejakú vadu, nie je  možné uplatniť voči predajcovi nároky z danej vady. Ak bol kupujúci pri predaji upozornený, že tovar má nejaké vady, nie je možné tieto voči predajcovi následne uplatňovať. V prípade predaja použitého tovaru nie je možné voči predajcovi uplatniť nároky z vád, ktoré vznikli jeho používaním a prípadným opotrebením.

 

3 Záručná doba

 

Spotrebiteľovi je poskytnutá zákonná záručná doba, ktorá je v dĺžke 24 mesiacov. Na použitý tovar poskytuje predajca 12 mesačnú záručnú lehotu. Záručná lehota plynie odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

4 Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady tovaru

4.1 Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby:

 • v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania,
 • v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený,
 • v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

 

4.2 Spotrebiteľ, ktorý uplatní nároky z vady tovaru v záručnej dobe a jedná sa o odstrániteľnú vadu, má nárok na:

 • bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady
 • výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady
 • výmenu tovaru, ak spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád, nemôže tovar riadne užívať

 

4.3 Spotrebiteľ, ktorý uplatní nároky z vady tovaru v záručnej dobe a jedná sa o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má nárok na:

 • výmenu tovaru
 • odstúpenie od zmluvy

 

4.4 Spotrebiteľ, ktorý uplatní nároky z vady tovaru v záručnej dobe a jedná sa o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má nárok na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

4.5 Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré spotrebiteľovi vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.

 

5 Postup reklamácie

 

5.1 Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu zistil.

 

Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru môže spotrebiteľ uplatniť nasledovne:

 • poštou spolu s kópiou daňového dokladu a dôvodom reklamácie zaslanou na adresu predajcu, ktorá je okrem iného uvedená aj v časti Kontakt. Predávajúci odporúča kupujúcemu tovar poistiť s možnosťou sledovania pohybu zásielky. Náklady prepravy hradí kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.
 • osobne, po predchádzajúcej telefonickej/mailovej dohode s predávajúcim.

 

5.2 Kupujúci je povinný zaslať kompletný tovar so všetkými jeho príslušenstvami a s kompletnou dokumentáciou. K tovaru je nutné priložiť originál dokladu o kúpe (odporúčame kupujúcemu vyhotoviť si kópiu, ak by pri preprave došlo k poškodeniu zásielky). Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru - reklamáciu sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom predávajúcemu. Z hygienických dôvodov je možné na reklamáciu prijať len tovar, ktorý je náležite čistý. Nároky z vád tovaru je spotrebiteľ oprávnený uplatňovať len ak uhradil celú kúpnu cenu. Spotrebiteľ má nároky z vád tovaru len ak stihol uplatniť reklamáciu v záručnej lehote. Spotrebiteľ môže využiť priložený reklamačný formulár, ktorý je v nasledovnom znení:

 

5.3 Reklamačný formulár

 

„Názov spoločnosti: WAKAMA s.r.o
Sídlo: Muškátová ulica 1667/37
Mesto a PSČ: Hviezdoslavov 930 41 
IČO: 54 608 236, Dič 2121739994 

Ja, ..................................................................(meno a priezvisko), reklamujem tovar kúpený v zmysle faktúry č.......................................,číslo objednávky........................., a vraciam nasledovný tovar:

Druh tovaru                                         množstvo                                              Cena s DPH

....................................                     ....................................                      ....................................

Tovar má nasledovné vady (presný a jasný popis vady a kedy sa vada prejavuje):

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

V prípade zistenia oprávnenosti reklamácie, žiadam o odstránenie vady nasledovne:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

V prípade vrátenia kúpnej ceny žiadam peňažné prostriedky vrátiť na účet:

IBAN:                      ......................................................................................

č.ú.                         .......................................................................................

vedený v banke:     .........................................................................................

V ..........................................                               dňa...................................

.........................................

(podpis kupujúceho/spotrebiteľa)“

 

5.4 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí predávajúci alebo ním poverený zamestnanec spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

5.5 Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania:

 • odovzdaním opraveného tovaru
 • výmenou tovaru
 • vrátením kúpnej ceny tovaru
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 • písomná výzva na prevzatie plnenia alebo
 • odôvodnené zamietnutie reklamácie

 

5.6 Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu predávajúceho a spotrebiteľa, čo je obsahom reklamácie podľa spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka predávajúceho.

 

6 Postup pri vybavení reklamácie

 

6.1 V prípade, ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu v rámci prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej tiež ako „odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

6.2 V prípade, že spotrebiteľ uplatní reklamáciu po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

6.3 Vybavenie reklamácie, ako aj spôsob vybavenia reklamácie, je predávajúci povinný oznámiť spotrebiteľovi na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii, alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

6.4 Spotrebiteľ je povinný vyzdvihnúť si reklamovaný tovar obratom. Ak tak neurobí, je predávajúci oprávnený účtovať spotrebiteľovi primerané skladné alebo tovar sám predať na účet spotrebiteľa. Na tento postup musí byť spotrebiteľ vopred upozornený predávajúcim a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.

 

7 Záverečné ustanovenia

 

7.1 Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť obchodných podmienok predávajúceho. Jeho aktuálne znenie sa nachádza na internetovom portáli predávajúceho.

 

7.2 V prípade rozporu medzi znením reklamačného poriadku a obchodných podmienok má prednosť tento reklamačný poriadok.

 

7.3 Predávajúci vydáva tento reklamačný poriadok v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), pričom predávajúci týmto reklamačným poriadkom informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali prečítaniu tohto reklamačného poriadku.

 

Vaše Kociky.sk